< Aleï Journal >


Photographer: Sarah Blais
Styling: Monika Tatalovic
Hair: Moe Mukai